DEKAN

Prof. dr Tibor Kenjveš

Dr. Kenjveš (Könyves) Tibor, rođen je 22.10.1964. godine u Molu, opština Ada. Osnovnu školu kao i dva razreda srednje škole završio je u Adi. Maturirao  u Poljoprivrednoj srednjoj školi u Kanjiži. Odbranio  je diplomski rad  na  Poljoprivrednom fakulteta u Novom Sadu,  kod prof. dr. Milenka Nenadovića pod naslovom: „Uticaj naslednih faktora na osobine mlečnosti sa posebnim osvrtom na perzistenciju laktacije“ 1990. godine. Iste godine upisao je postdiplomske studije na grupi mlekarstvo kod profesora dr. I. F. Vujčića na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Magistarski rad pod naslovom: „Aktivnost kefirnih kultura u asimilaciji holesterola“ odbranio je  1993. godine. U toku magistarskih studija i za vreme izrade doktorske disertacije učestvovao je na nekoliko projekata. 1996 godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: “Smanjenje holesterola u mlečnim proizvodima pomoću jogurtnih kultura” sa ocenom  cum laude.

U periodu od 1991. –  1994. Zaposlen u privatnoj firmi «Agro 2000» d.o.o. na  radnom mestu upravnika proizvodnog pogona. U toku doktorskih studija radi kao honorarac: na radnom mestu novinara poljoprivredne emisije «Brazde» RTS Novi Sad (1995. – 1996.), na radnom mestu novinara poljoprivredne rubrike u Dnevnom listu «Magyar Szo» (1996 – 1997). U periodu od od 1997 – 2008 zaposlen u Zemljoradničkoj Zadruzi Ada kao tehnički direktor i rukovodioc stočarskog sektora. Za docenta Fakulteta za Biofarming Megatrend Univerziteta za užu oblast stočarstvo izabran je 28.05. 2008. godine

U toku stručne karijere obišao brojne  univerzitete i fakultete: u Mađarskoj – University of Szeged, Corvinus University Budapest, Szent István University Budapest, U nemačkoj:

University of Hamburg, Thuenen-Institute of Organic Farming  koji se bave naučnoistraživačkim radom u mlekarstvu I stočarstvu. Stipendista države Izraela na Hebrow University of Jerusalem, Faculty of Agriculture and Food Sciences Rehovot, Israel 2010. Studijski boravak  – specijalizacija: bezbednost hrane -Food safety. Učesnik  II. svetskog kongresa organskog stočarstva  IFOAM Organic Animal Husbandry Conference “Tackling the future challenges of organic animal husbandry”  Nemačka 2012. Godine.

Član je Akademije Nauka  Mađarske  – Inostrana sekcija (Magyar Tuományos Akadémia – Külhoni tagozat). Član Mađarskog Naučnog Društva Vojvodine,  VMTT (Vajdasági Magyar Tudományos Társaság).  Član Akademskog Saveta Vojvođanskih Mađara VMAT (Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács).

Istraživač na  projektu 2011-2013: TR31031 „Unapređenje održivosti organske biljne i stočarske proizvodnje primenom novih tehnologija i inputa” Mogućnosti organske proizvodnje mesa i mleka u okviru rase cigaja (2010-2014).

Kordinator projekta 2012 – 2015: TEMPUS (Agrivoc) Reshaping of agricultural vocational studies in the western balkans EACEA No. 25/2011 –

Kordinator projekta 2012 – 2014 – IPA Cross-board Co-operation Programme: “Biocereal”  HUSRB/1002/214/045 –.

Istraživač na projektu. 2011 – 2012 IPA HU-SRB IPA CBC., HU-SRB/0901/214/108    „Development of sustainable farming model for the viable country life across the borders“

Kordinator Projekata Mađarske Vlade Fondacija „Szülőföld Alap broj:  1. Registracioni kod: YU067429-001.  Unapređenje nastave  i 2. Registracioni kod. YU 067429 – 003. Edukacija poljoprivrednih proizvođača za bioproizvodnju.

U periodu 2008-2013 na Fakultetu za Biofarming u zvanju docenta predaje predmete:  Opšte biostočarstvo, Fiziološke osnove ishrane domaćih životinja, Mlekarstvo, Proizvodnja goveđeg mesa i mleka. Bio je mentor za izradu 36 završnih radova na osnovnim i akademskim studijama, 2 rada na master studijama. 2013. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora.

Na početku svog istraživačkog rada bavio se ispitivanjem komponenata mleka u oblasti biotehnologije. U okviru programa USDA zajedno sa istraživačima katedre za mlekarstvo na Poljoprivrednom Fakultetu u Novom Sadu vršio je brojna istraživanja vezano za sadržaj holesterola u mleku. Ova ispitivanja imala su cilj da se utvrdi sposobnost pojedinih mlečnih kultura u asimilaciji holesterola. Posebno su ispitivani sojevi Streptococcus thermophilus i Lactobacillus delbrueckii supsp. Bulgaricu. U okviru tog projekta izrađena je tehnologija proizvodnje jogurta sa smanjenim sadržajem holesterola, u laboratorijskim uslovima.

Važno je istaći radove  vezane za ekološko  stočarstvo, s posebnim osvrtom na autohtone rase ovaca, kao i istraživanja mleka Somborske i Čokanske cigaje. Takođe su značajne  publikacije koji teže ka unapređenju održivog gazdovanja na salašima.

Monografiju Ekološko stočarstvo od autora: Kenjveš Tibor I  Branislav Miščević   izdala je Megatrend Univerzitet 2013. Godine.

Do sada je objavio preko 50 naučnih referenci od toga 1 monografiju, 5 rada u međunarodnom časopisu, 14 saopštenja na međunarodnim skupovima štampano u celini i 4 radova u vodećem   nacionalnim časopisima.

Govori mađarski  i engleski jezik.

PRODEKAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE

Prof. dr Branislav Miščević

Prof. Mišćević je učestvovao je kao saradnik u  izradi  većeg broja projekata i studija iz oblasti biotehnologije. Bio je koordinator jednog Međunarodnog projekta, rukovodilac jednog projekta od Saveznog značaja, rukovodilac jednog Nacionalnog projekta, i više naučnih tema.

Posebno treba istaži angažovanje prof. Mišćevića kao Eksperta EC (Evropska Komisija) pri EU na ocenjivanju projekata FP6 „Food Quality and Safety“ u Briselu u 2005 i 2006. godini, naročito ako se uzme u obzir da do sada iz oblasti agronomije, biotehnologije u stočarstvu iz Srbije do sada niko nije uspeo da uđe u uži izbor za ovo prestižno zvanje.

Učestvovao je na velikom broju naučnih skupova u inostranstvu (Norveška, Nemačka, Francuska, Švajcarska, Južna Koreja, Brazil) i više naučnih skupova u zemlji. Od velikog značaja su  radovi u međunarodnim časopisima Acta veterinaria, Acta Hungarica, Archiv frzucht, plenarni referati i uvodna predavanja na međunarodnim simpozijumima i kongresima. Posebno je značajna njegova aktivnost kao koautora u monografijama „Nove biotehnologije i uloga stočarstva u budućnosti“ i „Čarole danas“. Takođe je mnogo puta citiran u naučnoj i stručnoj literaturi.

U proteklom periodu često je pozivan da učestvuje u radu velikog broja međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova, i to ne samo kao referent, nego i kao član organizacionog, programskog odbora, predsedništva tih skupova. Značajan doprinos svojim učešćem dao je u istraživanju novih tehnologija na unapređenju proizvodnje junećeg mesa koje su prikazane na sajmu novih tehnologija u Beogradu 1998. i 1999. godine.

Pozivan je da u 1999. i 2000. godini održi niz predavanja na Anhalt University of Applied Sciences, Bernburg, Nemačka na temu: Biotehnologije u stočarstvu, oplemenjivanje domaćih životinja, stanje i mogućnosti unapređenja stočarske proizvodnje.

Aktivno je učestvovao u Jugoslovensko-Francuskom projektu (France Embryon), ima stručnu i naučnu saradnju sa UCEF i CORAL iz Francuske, Visokom školom Anhalt, Univerziteta u Bernburgu, Nemačka, kao i Institutom za stočarstvo-Nitra iz Slovačke. Učestvovao je na zajedničkom projektu Instituta za stočarstvo Beograd-Zemun i Instituta za planinsko stočarstvo (IUSBA) iz Trojana, Bugarska, na unapređenju proizvodnje goveđeg mesa. Pozvan je na na 8th WCAP (World Congress of Animal Production), VIII Svetsku konferenciju o stočarskoj proizvodnji, Seul, J. Koreja da prezentuje rad i da predsedava na jednoj od sekcija. Održao je predavanje (Uticaj ishrane na kvalitet mesa kod junadi u tovu) na UPIS  Univerzidade de Zootecnia, i uvodno prezentovanje rada po pozivu na VI Congresso Internacional de Zootecnia, Brazilija, Brazil, 2004. godine. Pozvan je na ETH (Swiss Federal Institute of Technology) da prezentuje rad po pozivu na International Conference on Agricultural Research for Development: European Responses to Changing Global Needs, European Forum on Agricultural Research for Development – EFARD, u aprilu 2005. godine u Cirihu.

Bio je član je Ekspertske grupe za izradu Zakonske regulative o stvaranju i korišćenju genetski modifikovanih organizama, u okviru Saveznog ministarstva za poljoprivredu – Saveznog zavoda za biljne i životinjske genetičke resurse.
Kao autor, ili u saradnji sa drugim autorima, objavio je preko 120 naučnih i stručnih radova iz oblasti stočarstva, posebno biotehnologije, genetike i oplemenjivanja goveda, kao i dve monografije.

PRODEKAN ZA NASTAVU